Fundusze Unijne

Tworzenie nowych miejsc pracy, wzrost konkurencyjności i innowacyjności krajowych podmiotów gospodarczych, rozwój infrastruktury społecznej, technicznej i drogowej to efekty umiejętnego wykorzystania funduszy unijnych.

 

 

Z budżetu na lata 2014-2020, Polska otrzyma 82,5 mld € w ramach europejskiej polityki spójności oraz 28 mld € przeznaczone na rozwój obszarów wiejskich. To oznacza, że w najbliższych paru latach Polska zostanie największym beneficjentem (wśród wszystkich członków) funduszy z europejskiej polityki spójności.

 

Fundusze unijne można inwestować między innymi w prace badawczo – rozwojowe oraz ich komercjalizację, połączenia drogowe (autostrady, drogi ekspresowe), rozwój przedsiębiorstw, transport przyjazny środowisku (kolej, transport publiczny), digitalizację państwa (szerokopasmowy dostęp do Internetu, usługi e-rządowe) oraz aktywizację socjalną i zawodową.

Należy podkreślić, że wbrew niektórym informacjom to przedsiębiorstwa będą najważniejszymi beneficjentami funduszy budżetu 2014-2020. O tym, czy projekt kwalifikuje się do wsparcia w ramach konkretnego programu oraz jaki poziom wsparcia zostanie przyznany, decyduje status firmy: mikro, małe, średnie (MSP) i duże przedsiębiorstwa.

Zostanie on osiągnięty przez realizację horyzontalnych celów szczegółowych:

-Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa 
-Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej 
-Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski 
-Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój  
sektora usług 
-Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej 
-Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich.

Programy operacyjne:

Infrastruktura i środowisko        27,413.7 mln EUR

Inteligentny Rozwój                       8,613.90 mln EUR

Polska Cyfrowa                               2,172.50 mln EUR

Widza, Edukacja, Rozwój               4,689.30 mln EUR

Polska Wschodnia                          2,000.0 mln EUR

Pomoc techniczna                            700.1 mln EUR

I